บริษัท วิริยะเทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  64 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
     
  0105550096306
   
   
   
   
   
 
     
  วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. - 17.50 น.
     
  (66) 0-2415-6026-8 , 06-2593-9598 , 08-9788-5025 , 08-9482-9225
     
  (66) 0-2415-6030
     
  viriya_n@hotmail.com, sales@viriyatechnology.com
     
  www.viriyatechnology.com
     
   
   
 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ

กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้อง

     
ชื่อบริษัท : 
ชื่อผู้ติดต่อ : 
โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 
อีเมล์ : 
ข้อความ: 
   
จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
 
   

Copyright © 2016 Viriya Technology Co., Ltd. All rights reserved. .